XE THU DỌN ĐỒ DƠ /RECTANGULAR ROUND TUBE LINEN TRUCK/
Xe thu dọn đồ dơ SNC689107
XE THU DỌN ĐỒ DƠ /RECTANGULAR ROUND TUBE LINEN TRUCK/